Borsa de treball

Formulari de sol·licitud de l’interessat/da per formar part de la borsa de treball

  • Sol·licito formar part de la borsa de treball que gestiona l'Ajuntament de Vilamalla.
  • Conec i accepto plenament el funcionament de la borsa de treball:
   - La sol·licitud serà vàlida per UN ANY, en cas de no renovar-se es donarà de baixa. - És necessari comunicar a l'ajuntament qualsevol canvi en la situació laboral (treball, millora de feina, atur) i/o dades personals (canvi de telèfon, adreça, localitat, etc)
   - Només es trametrà als interessats les ofertes de treball que s'adaptin al perfil professional i acdèmic d'aquests d'acord amb les preferències laborals recollides.
 • La responsabilitat de l'actualització de les dades personals acadèmiques i professionals correspon a l'interessat. Les dades facilitades són certes.

  El fet de formar partde la borsa de treball no implica necessàriament que se li aconsegueixi un lloc de treball. Inscriure's en aquesta borsa de treball implica que l'ajuntament remetrà les dades presentades als demandants de treballadors/es i alhora posarà en coneixement dels interessats/des les diferents ofertes de treball, tenint en compte sempre els perfils i els condicionants aportats pel propi sol·licitan.
 • Les dades de caràcter personal que ens faciliteu en aquest document, així com les que ens siguin facilitades al llarg de la tramitació del procediment, s’incorporaran als fitxers de dades informatitzats i/o documentals de l’Ajuntament i seran utilitzades, directament o a través d’entitats col·laboradores, per procedir a la gestió adequada de la vostra sol·licitud, així com per remetre-us la informació que pugui ser del vostre interès.

  Tantmateix, per la present ens garantiu que disposeu de legitimació per facilitar a l’Ajuntament de Vilamalla les dades que consten en aquest document, d’acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

  En compliment de l’esmentada llei, us comuniquem que l’Ajuntament és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliteu.

  No obstant, en qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigida a l’Ajuntament de Vilamalla, Alcaldia-Presidència, c/ Sant Vicenç, 1, 17464-Vilamalla.

Obligatori enviar el Curriculum aqui  

Visita la web de Infofeina: http://www.infofeina.com/export.php?idioma=cat&max=8&est=vilamalla