Publicació BOP

Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 258 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació del calendari de cobrança en període voluntari
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 231 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci referent a la fixació d'indemnitzacions a favor dels càrrecs electes per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 1-0 Edicte: 10836 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 11035 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació provisional del pressupost general municipal per a l'exercici 2018, les bases d'execució, la plantilla de personal i la massa salarial
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10352 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació provisional de la modificació del Reglament municipal núm. 9, regulador del servei d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2017 Bop: 234-0 Edicte: 10132 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de contractació de personal
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10123 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR B DEL SECTOR INDUSTRIAL CM3 DE VILAMALLA (Alt Empordà) Anunci de convocatòria d'assemblea general
Exercici: 2017 Bop: 232-0 Edicte: 10032 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9076 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9060 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació del plec de clàusules per a la contractació d'un servei i convocatòria de licitació