Publicació BOP

Exercici: 2022 Bop: 189-0 Edicte: 8500 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Modificació dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2022 Bop: 188-0 Edicte: 8479 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - Información pública, a efectos de expropiaciones, del Proyecto "Mejora de la seguridad vial de las intersecciones existentes en la carretera N-II entre el p.k. 745+000 y p.k. 751+000 en el tramo: Borrassà, Garrigàs, Vilamalla y el Far d'Empordà". Clave: 33-GI-4160
Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8199 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 8022 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Esmena del conveni de cessió anticipada d'una finca situada dins l'àmbit del Sud-1 per a l'execució de les obres d'ampliació del pati de la nova escola
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7696 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del conveni de col·laboració per a la construcció d'una via verda i vorera bici a la ctra. C-31
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7619 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 159-0 Edicte: 7486 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 33 (Exp. X2022000475)
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7255 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró padró d'aigua, escombraries i clavegueram per al 2n trimestre de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7254 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró d'escombraries pels immobles no abonats al servei municipal d'aigua del 2n trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 153-0 Edicte: 7241 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró depuradora 2on trimestre 2022