Publicació BOP

Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 2984 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del projecte de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l'entorn del camp de futbol 11 municipal
Exercici: 2020 Bop: 96-0 Edicte: 2854 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la utilització d'instal·lacions municipals -piscina-
Exercici: 2020 Bop: 93-0 Edicte: 2768 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública de l'expedient núm. 5/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari
Exercici: 2020 Bop: 88-0 Edicte: 2625 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 81-0 Edicte: 2494 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Modificació del calendari de cobrança en període voluntari per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 63-0 Edicte: 2180 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Increment retribució càrrec electe
Exercici: 2020 Bop: 63-0 Edicte: 2178 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial expedient modificació de crèdits 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1932 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Padró d'escombraries del 4rt trimestre de 2019
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1695 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró municipal en concepte d'IVTM per l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 644 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del pressupost, les bases d'execució, la massa salarial i la plantilla de personal per a l'exercici 2020