Publicació BOP

Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3568 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal de Vilamalla i El Far d'Empordà (Exp. 2022/948)
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3107 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la provisió d'una plaça d'arquitecte/a amb caràcter interí
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3104 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de les façanes i les tanques dels immobles amb ús d'habitatge
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3086 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del Pla de mesures antifrau
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2939 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el muncipi de Vilamalla
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2918 DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL (GIRONA) - Acord de la Mesa General de Negociació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Vilamalla d'11 de febrer de 2022 (codi conveni núm. 17002662012010)
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 1933 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental (Exp. X2020000113)
Exercici: 2022 Bop: 51-0 Edicte: 1809 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Modificació de retribucions d'un càrrec electe 2022
Exercici: 2022 Bop: 40-0 Edicte: 1451 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva del projecte d'eixampla i millora de la rasant i el drenatge d'un tram de la carretera GIV-6228, del Pont del Príncep a Vilamalla
Exercici: 2022 Bop: 40-0 Edicte: 1322 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Oferta d'ocupació pública 2022