Publicació BOP

Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8855 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació del padró de l'Impost d'activitats econòmiques, exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8508 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de ratificació d'un conveni expropiatori
Exercici: 2018 Bop: 194-0 Edicte: 8502 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual núm. 25 del POUM
Exercici: 2018 Bop: 189-0 Edicte: 8279 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 188-0 Edicte: 8371 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR DEL PLA PARCIAL SUD-5 LA CARRETERA (Vilamalla) Edicte de notificació
Exercici: 2018 Bop: 178-0 Edicte: 7953 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'esmena d'errors
Exercici: 2018 Bop: 175-0 Edicte: 7809 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de revocació i nomenament del tercer tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 175-0 Edicte: 7808 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de modificació i revocació de delegació d'atribucions
Exercici: 2018 Bop: 175-0 Edicte: 7807 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de modificació dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2018 Bop: 175-0 Edicte: 7806 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació d'un preu públic