Publicació BOP

Exercici: 2018 Bop: 134-0 Edicte: 6211 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5789 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5776 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5676 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5830 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes dels immobles del municipi
Exercici: 2018 Bop: 120-0 Edicte: 5458 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5506 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts individuals per a l'assistència al casal esportiu - estiu 2018
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5184 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5062 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 111-0 Edicte: 4929 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació de les bases que han de regir per a la concessió d'ajuts individuals per a l'assistència al Casal Esportiu - Estiu 2018