Publicació BOP

Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5112 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del Projecte per a la reforma de la deixalleria municipal
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4648 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, taxa per la utilització d'instal·lacions municipals -piscina-
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4596 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Informacio pública d'una llicència ambiental
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4340 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública de l'expedient de modificació de l'Ordenança fiscal número 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4336 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Contractació de personal laboral temporal per urgència
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4335 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits número 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 123-0 Edicte: 4109 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 3864 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3780 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del padró de cementiri municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3779 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Informació pública de la sol·licitud de canvi de titularitat d'un nínxol