Publicació BOP

Exercici: 2021 Bop: 150-0 Edicte: 6841 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del Pla de millora urbana del Polígon industrial Empordà Internacional
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6893 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Delegació i acceptació de la potestat sancionadora de l'Ajuntament de Vilamalla
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6695 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6300 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva del projecte d'Urbanització dels carrers Empordà, Tramuntana i Ponent de Vilamalla
Exercici: 2021 Bop: 131-0 Edicte: 6081 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL SECTOR INDUSTRIAL CM3 DE VILAMALLA - Convocatòria d'assemblea general el dia 19/07/2021
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5142 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 5004 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4902 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació provisional de la modificació del preu públic del casal d'estiu
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4900 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions a families per assistència al casal d'estiu 2021
Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4739 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES (GIRONA) - Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Vilamalla, per als anys 2019-2023 (codi de conveni núm. 17002662012010)