Publicació BOP

Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 288 JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SUBSECTOR B, DEL SECTOR INDUSTRIAL CM3 DE VILAMALLA - Convocatòria d'assemblea general el dia 1.02.2021
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 191 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament num. 3 del cementiri municipal
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 26 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 11 i 14
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9943 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9722 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació de la fixació de les retribucions i indemnitzacions a favor dels càrrecs electes per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 246-0 Edicte: 9693 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del presupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9046 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Informació pública de modificació substancial d'una autorització ambiental
Exercici: 2020 Bop: 235-0 Edicte: 9038 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 10/2020
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8836 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació inicial del conveni i l'addenda expropiatori de mutu acord d'una finca
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8318 AJUNTAMENT DE VILAMALLA - Aprovació del conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit