Junta de Govern Local

UNIM VILAMALLA (JxCat)
  • Carlos Álvarez i González
  • Pilar Martínez i Martínez
  • Quim Meléndez i López
  • Josep Valls i Cantenys

Competències de la Junta

Delegar a favor de la Junta de Govern les competències següents:

1).- L’exercici d’accions judicial i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

2).- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, i en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com , els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada qual l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i en qualsevol cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada.

Autoritzar i disposar de les despeses i reconeixent les obligacions derivades de les contractacions i concessions abans esmentades.

3).- Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o no estigui previst en el pressupost, o comportin l’expropiació forçosa de béns.

4).- Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.

5).- Establiment, fixació, regulació i modificació e preus públics.

6).- Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars, que siguin competència del Ple, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’art. 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, considera de caràcter indelegable

Acords de junta de govern