Informacio publica relació dels béns i els drets afectats per l’execució projecte Via verda a l’entorn C31