Informació al contribuent

Calendari del contribuent

CALENDARI FISCAL 2013

Per visualitzar el calendari fiscal feu clic aquí (format PDF)

CALENDARI FISCAL 2014

Per visualitzar el calendari fiscal feu clic aquí (format PDF)

 

Lloc i horari de pagament

Els impostos es paguen a:

Ajuntament de Vilamalla

Adreça: Pl. de la Font, s/n

Tel: 972 525 176 Fax: 972 525 684

Horari:

DILLUNS A DIVENDRES de 8:00 a 14:00 hores

DILLUNS de 16:00 a 18:30 hores

 

Sistemes de pagament

Entitats col.laboradores amb el Servei de Recaptació que s’indiquen, en horari d’atenció al públic, i acompanyant el document de pagament, sense necessitat de mantenir cap compte obert:

-La caixa de pensions

– Oficina de Recaptació municipal (Plaça de la Font, s/n. de Vilamalla) de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00, Telèfon  972 52 51 76

– Mitjançant transferència bancària a l’Entitat “La Caixa” al número de compte de l’Ajuntament de Vilamalla, indicant expressament el nom del titular del rebut, any i concepte tributari.

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment executiu de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.

En compliment de l’article 102.3 de la Llei General Tribut`ria, i 24 del Reglament General de Recaptació, el present acord es publica per advertir que les liquidacions pels tributs referenciats es notifiquen col.lectivament,  entenent-se realitzades les notificacions el dia en que finalitzi l’exposició al públic del padró corresponent a cada tribut, que es realitzarà durant els vint dies anteriors a l’inici del termini de cobrament del respectiu tribut.

 

Altres

Tarifes