Publicació BOP

Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7531 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal núm. 16, regulador de l'execució de rases i cales a la via pública
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7526 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 172-0 Edicte: 7511 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de contractació de personal i aprovació de l'ordre de prelació de la borsa de treball resultat d'un procés de selecció
Exercici: 2017 Bop: 171-0 Edicte: 7454 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'informació pública de la relació individualitzada de béns i drets afectats per una expropiació forçosa
Exercici: 2017 Bop: 165-0 Edicte: 7292 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de ratificació d'un conveni urbanístic de cessió de terrenys afectats per un projecte tècnic
Exercici: 2017 Bop: 164-0 Edicte: 7266 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de ratificació del conveni d'ocupació de part d'una finca afectada per unes obres
Exercici: 2017 Bop: 164-0 Edicte: 7265 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de ratificació del conveni de constitució de servitud de pas dels terrenys afectats per un projecte tècnic
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7256 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de ratificació del conveni d'expropiació de mutu acord per a l'adquisició de porció de terrenys afectats per l'execució d'unes obres
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7255 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de ratificació del conveni urbanístic de cessió de terrenys afectats per un projecte tècnic
Exercici: 2017 Bop: 163-0 Edicte: 7254 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental