Publicació BOP

Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9076 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 211-0 Edicte: 9060 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació del plec de clàusules per a la contractació d'un servei i convocatòria de licitació
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 8962 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació i/o ocupació temporal. Obra de drenatge de la zona del cementiri
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8969 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria que regiran un procés selectiu
Exercici: 2017 Bop: 207-0 Edicte: 8873 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 204-0 Edicte: 8718 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 204-0 Edicte: 8708 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'un contracte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7531 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal núm. 16, regulador de l'execució de rases i cales a la via pública
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7526 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Edicte d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 172-0 Edicte: 7511 AJUNTAMENT DE VILAMALLA Anunci de contractació de personal i aprovació de l'ordre de prelació de la borsa de treball resultat d'un procés de selecció