Urbanisme

Text Refós a títol informatiu (no normatiu, però s’ha incorporat les Modificacions Puntuals aprovades i publicades fins a data agost de 2017) que conté el POUM de Vilamalla, aprovat en data definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessions de 10 de desembre i de 5 de novembre de 2008.

 

PLANEJAMENT GENERAL POUM (Refós no normatiu)

1. Plànols classificació del sòl

2. Plànols d’ordenació de sòl urbà i urbanitzable

3. Documents

Instruments urbanístics vigents

Planejament general (RPUC)

Planejament derivat

Text Refós Pla Parcial Urbanístic Sector SUD-5 Industrial “La Carretera” Vilamalla.

3. PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURALS (Text refós) PDF

 

Instruments urbanístics en tràmit

1- Aprovació inicial Modificació Puntual 22 del POUM de Vilamalla (Sense Efecte)

2-Aprovació inicial Modificació Puntual 23 del POUM de Vilamalla