Urbanisme

“Text Refós a títol informatiu (no normatiu) que conté el POUM de Vilamalla, aprovat en data definitivament per la ComissióTerritorial d’Urbanisme de Girona, en sessions de 10 de desembre i de 5de novembre de 2008.
Aprovació de la modificació puntual nº 1 del POUM per la Comissiód’Urbanisme de Girona en data 10 de novembre de 2010, publicada el dia19 de gener de 2011 en el DOGC núm. 5799, que dóna compliment a lesalçades de les tanques.
Aprovació de la modificació puntual nº 2 del POUM per la Comissiód’Urbanisme en data 06 d’octubre del 2011, publicada el dia 13 dedesembre de 2011 en el DOGC núm. 6023.
Aprovació de la modificació puntual nº 3 del POUM per la Comissiód’Urbanisme en data 19 de juliol de 2012, publicada el dia 15 denovembre de 2012 en el DOGC núm. 6254 “.

 

PLANEJAMENT GENERAL POUM (Refós no normatiu)

1. Plànols Xarxes bàsiques existents.

2. Plànols classificació del sòl

3. Plànols d’ordenació de sòlurbà i urbanitzable

4. Documents

Instruments urbanístics vigents

Planejament general (RPUC)

Planejament derivat

Pla Parcial Urbanístic Sector SUD-5 Industrial “La Carretera” Vilamalla.

3. PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURALS (Text refós) PDF

 

Instruments urbanístics en tràmit

1- Aprovació inicial Modificació Puntual 14/14 del POUM de Vilamalla

2- Aprovació inicial Modificació Puntual 16/14 del POUM de Vilamalla

3- Aprovació inicial Modificació Puntual 20 del POUM de Vilamalla

4- Aprovació inicial Modificació Puntual 21 del POUM de Vilamalla

5- Modificació del Pla Parcial del sector SUD5 Industrial la Carretera del POUM de Vilamalla

6- Aprovació inicial Modificació Puntual 22 del POUM de Vilamalla